Algemene Voorwaarden Levering
Proefschrift AIO

Algemene Voorwaarden Levering Proefschrift AIO

In deze voorwaarden van levering is vastgelegd wat de voorwaarden van levering en betaling zijn aan welke beide partijen zich dienen te houden en waarvan klanten zich op de hoogte kunnen stellen.
Deze voorwaarden worden aangegaan bij het plaatsen van een order door een klant bij AIO.

Partijen
1. De klant, te omschrijven als de persoon die namens zichzelf of een bedrijf een opdracht plaatst bij de leverancier. In dit specifieke geval voor het opmaken en drukken van een proefschrift.
2. De leverancier, hier nader omschreven als Proefschrift-aio gevestigd aan Hulsberg 32 te Esch. In de voorwaarden van levering genoemd: AIO.

Levering/order
Er is sprake van een opdracht tot levering ook wel genoemd order, wanneer een klant via email of telefoon de opdracht geeft aan AIO om printwerk en/of andere werkzaamheden uit te voeren . De opdrachten zijn niet vrijblijvend en altijd speciaal voor u vervaardigd.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant de juiste informatie te verstrekken en de juiste documenten/bestanden aan te leveren. Onvolledige of ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren bestanden die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

Bestanden die via de email een opdracht complementeren worden met zorg en privacy behandeld. De bestanden en documenten blijven eigendom van de klant.

Inhoud
AIO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van de inhoud en tekst van de opdrachten. Tenzij dit nadrukkelijk is afgesproken. Bij het aanleveren van tekstbestanden vooraf aan lay-out werk verwachten wij van de klant dat de bestanden punt en tekst gecorrigeerd zijn. Wanneer dit niet het geval is leidt dit tot extra werkzaamheden en vergroting van de kans op fouten tijdens het proces om tot een eindproduct te komen. Het is daarom de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de klant hieraan te voldoen.

Bewaren
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de digitale bestanden in eigen bezit te bewaren voor een vervolg opdracht. Het is gebruikelijk dat wij de pdf bestanden van een proefschrift enige tijd bewaren in onze data.

Betalingscondities
De betalingstermijn voor alle proefschriften is direct bij levering. In deze situatie is er sprake van een proefdruk vooraf en een goedkeuring door de klant. Wij proberen de facturen binnen 5 dagen aan u te doen toekomen. Bij het langer uitblijven van de betaling dan 14 dagen kan de klant zich niet beroepen op kwaliteit, verlies of disorder. Dit dient altijd binnen 14 dagen te zijn gemeld na de afleverdatum.
Eventuele kosten voor incasso, rente en administratie komen voor rekening van de klant wanneer er binnen 60 dagen niet tot betaling is overgegaan.

Klachten
Als er bij levering klachten zijn over de kwaliteit en inhoud van de levering, is het de verantwoordelijkheid van de klant dit direct te melden. Wij zullen in alle redelijkheid een oplossing aandragen wanneer de levering door onze schuld niet aan de te verwachtten kwaliteit voldoet. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door de klant aangeleverde bestanden, wanneer deze de oorzaak zijn van de mindere kwaliteit van het eindproduct. Wel zullen wij met de klant meedenken en erop toezien dit vooraf te melden.
Bij gegronde klachten heeft u recht op herstel dan wel vervanging. U krijgt na retourneren op onze kosten een nieuwe of herstelde levering. Er wordt geen geld teruggeven bij klachten. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

Proefschrift All In One
www.proefschrift-aio.nl
KvK nr. 201 498 85
BTW: NL001748450B42
Hulsberg 32
5296LK, Esch